יעקב ברכה 052-3291473           
                   בודק חשמל  
        
בודק חשמל  |  תכנון ופיקוח חשמל  |  תוכנית חשמל  |  צילום טרמי/טרמוגרפי  |  

 


 
 
 

יעקב ברכה - בודק חשמל
on Google+חובת בדיקת חשמל מחוק החשמל
 
בחוק החשמל מספר רב של נושאים המפורטים במספר פרקים, בסיום כל פרק מפורטת דרישת חוק החשמל לבדיקת חשמל על ידי חשמלאי בודק / בודק חשמל לאותו עניין.
במאמר זה מפורטות הדרישות לחלק מהפרקים.

הארקות ואמצעי הגנה בפני חשמול במתח עד 1000 וולט

פרק ח' סעיף 78 בדיקת מתקן הארקה של מיתקן צריכה

" במתקני צריכה, בהם קיימת סכנה של איכול מוגבר של האלקטרודה, תימדד התנגדותה למסה הכללית של האדמה וכן תבוקר שלמות מוליך הארקה בחלקו הנראה לעין, אחת לחמש שנים לפחות".

פרק ח' סעיף 79 בדיקת מערכות הארקה ואמצעי הגנה :

" א. מערכת הארקה ואמצעי הגנה בפני חישמול במיתקן צריכה ייבדקו לפני הפעלת המיתקן או לאחר שינוי יסודי במיתקן וכן בכל בדיקה של המיתקן.

ב. בבדיקה יבוקר אם התקיימו הוראות תקנות אלה במערכת ההארקה ובאמצעי ההגנה בפני חישמול".

בהתאם לכך נדרש לבצע בדיקת הארקה מקיפה אחת לחמש שנים לכל היותר . בדיקות הארקה נוספות יתבצעו לאחר שינוי במתקן  ובכל בדיקה בכלל . 

בדיקת הארקה על ידי בודק חשמל ומילוי הוראות בודק החשמל במידה ויימצאו ליקויים , תבטיח מערכת הארקה תקינה למשך שנים רבות. 


התקנת גנרטורים למתח נמוך

פרק ה' סעיף 26  בדיקות :

" א. כל גנרטור ייבדק בידי חשמלאי בודק, בעל רישיון מתאים, לפני הפעלתו הראשונה, לאחר ביצוע שינויים בו, וכן אחת לחמש שנים לפחות.

ב. מיועד הגנרטור לאספקה חלופית, חלקית או מלאה, ייבדק לוח החיבורים שלו לפני הפעלתו הראשונה גם בידי חברת החשמל בעלת הרשת."

בהתאם לכך נדרש לבצע בדיקת חשמל למתקן גנרטור , על ידי חשמלאי בודק לפני ההפעלה , לאחר כל שינוי ופעם בחמש שנים לפחות. בדיקת חשמל שתבוצע על ידי בודק חשמל מנוסה תבטיח המשך פעולה תקינה של המערכת.


העמסה והגנה על מוליכים מבודדים וכבלים במתח נמוך

פרק ו' סעיף 13 בדיקה לפני הפעלה ראשונה או שינוי יסודי :

" א. בעל רישיון חשמלאי בודק כמשמעותו בסימנים י' עד י"ב בפרק השני לתקנות החשמל (רישיונות), התשמ"ה 1986, יבדוק הגנה של מוליך מבודד או של כבל, לפני הפעלה ראשונה של המתקן או לאחר שינוי יסודי בו;  לעניין זה "שינוי יסודי" – שינוי בחתך המוליכים, בחומר המוליכים, בבידוד המוליכים , במספר המוליכים המותקן במובל, בצורת ההתקנה או בתנאי הסביבה.

ב. בבדיקה כאמור יש לבדוק ולוודא כי במתקן מתקיימות דרישות תקנות אלה.

ג. תוצאות הבדיקות יירשמו ויימסרו לבעל המיתקן, למחזיקו, למפעילו ולאחראי על המיתקן ויישמרו בידם במשך תקופת פעילות המתקן."

בסעיף זה דורש חוק החשמל לבצע בדיקת חשמל לפני הפעלה ראשונה ואחרי כל שינוי יסודי על ידי בודק חשמל בעל רישיון המתאים לגודל המתקן, למתקן עד 80*3 אמפר נדרש חשמלאי בודק סוג 1 לפחות , למתקן עד 250*3 אמפר נדרש חשמלאי בודק סוג 2 לפחות , למתקנים גדולים יותר נדרש בודק חשמל סוג 3.

סעיף 14 בדיקה תקופתית לאותו פרק , עוסק בבדיקות תקופתיות . במיתקן העולה על 160*3 אמפר יש לבצע אחת לשנה כוונון של המפסקים האוטומטיים , בדיקת התאמה של ההגנות מול תכנית המתקן ובדיקה שחיבורי המוליכים מהודקים היטב ללא סימני חימום יתר.

בדיקת חשמל תקופתית שתבוצע על ידי חשמלאי בודק ומילוי ההוראות של בודק החשמל במידה ויימצאו ליקויים תבטיח מערכת תקינה למשך שנים. 
טופס התקשרות

 

     


 

 
כל הזכויות שמורות ©  יעקב ברכה   נייד: 052-3291473  פקס: 03-6137833    E-mail:brachajac@gmail.com 
 
יעקב ברכה - בודק חשמל סוג 2  משנת 1998, ביצוע בדיקות חשמל ע"י חשמלאי בודק מוסמך.
בדיקות חשמל עבור רישוי עסקים וכיבוי אש, בדיקות תקופתיות להארקות וממסרי פחת.
תכנון ופיקוח עבודות חשמל, הנדסת חשמל וייעוץ בנושא חשמל לבתים, משרדים, תעשייה, חברות, בנייני מגורים ועוד.